Stanujem u zgradi koja ima trinaest stanova.  Zajednički dijelovi zgrade, posebno krov i fasada u veoma su lošem stanju. Predložio sam ostalim stanarima popravak i raspodjelu troškova, ali su me odbili. Tako sam popravio samo krov, kako bih spriječio propast svojeg stana i dva stana ispod.

Na ovoj nekretnini je uspostavljeno etažno vlasništvo. Imamo međuvlasnički ugovor i pričuvu koja nije dostatna za ove vrste troškova. Imam sve dokaze da sam krov popravio sam. Upravitelj zgrade je izabrao tvrtku koja je ovaj posao završila, ali nije platio 50% troškova. Spasio sam tri stana, a suvlasnici mi tako vraćaju.

Koja su moja prava i obveze? Kako da teretim svoje susjede za troškove? Jesam li dobro postupio? Je li upravitelj morao platiti 50% troškova iz pričuve? Moram li ići na sud?

Proučite odredbe međuvlasničkog ugovora da vidite ima li u njemu kakvih odredbi koje bi se mogle primijeniti na predmetni slučaj jer bi takve ugovorne odredbe u pravilu imale prednost pred općim zakonskim odredbama. Obavijestite sve suvlasnike i upravitelja o radovima koje ste izvršili i o tome zašto su radovi bili nužni, predočite im dokaze o izvršenim radovima i troškovima te zatražite odobrenje obavljenog posla i naknadu troškova.

krovAko na taj način ne uspijete ishoditi odobrenje obavljenih radova i naknadu troškova, onda ćete troškove trebati nadoknađivati sudskim putem, primjenom zakonskih odredbi o poslovodstvu bez naloga.

Prema tim pravilima, obavljanju tuđeg posla bez naloga ili ovlaštenja može se pristupiti samo ako posao ne trpi odgađanje te predstoji šteta ili propuštanje očite koristi. Pri obavljanju tuđeg posla poslovođa je dužan rukovoditi sa stvarnim ili predmnijevanim namjerama i potrebama gospodara posla, te je dužan postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina.

Slijedom navedenog, ako dokažete da popravak krova koji ste financirali nije trpio odgađanja jer bi u protivnom nastala šteta te da ste postupali s dužnom pažnjom, onda ćete uspjeti sa svojim zahtjevom za naknadom troškova.

Osim toga, ako uspijete dokazati i to da ste od suvlasnika nekretnine otklonili štetu ili im pribavili korist koja odgovara njihovim potrebama, onda ćete osim naknade svojih troškova moći ostvariti i primjerenu naknadu za svoj trud.

Opravdanost postupka upravitelja koji je platio samo 50% troškova iz pričuve ne mogu komentirati jer nemam dovoljno podataka o okolnostima i razlozima takvog postupanja.

Prije tri godine supruga je kupila stan u Zagrebu, 54 m2, gdje zajedno živimo s naše dvoje djece. Ja sam vlasnik kuće u gradu Hvaru, a supruga je prije 10 godina bila u suvlasništvu za 1/2 stana od 37 m2 koji je tada i prodan. Čitajući vaš odgovor jednom od čitatelja, ako sam dobro shvatio, i moja supruga je imala  pravo tražiti oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Mi smo porez platili. Zanima nas imamo li pravo tražiti povrat uplaćenog iznosa, sada, nakon tri godine, ako navedene činjenice idu tome u prilog. Prije tri godine nam u Poreznoj upravi nitko, bez obzira na naše učestale upite, nije objasnio da bismo eventualno imali pravo oslobađanja od plaćanja poreza na promet nekretnina kao kupci prve nekretnine kojom rješavamo stambeno pitanje.

Ne ulazeći u pitanje je li postojala osnovanost za vašim oslobađanjem od plaćanja poreza na promet nekretnina, smatram da iz postupovnih razloga nemate osnovu za povrat plaćenog poreza. S obzirom na vaš navod o tome da ste platili porez na promet nekretnina prije tri godine, pretpostavljam da vam je tada bilo dostavljeno i rješenje o razrezu poreza. Protekom roka za žalbu rješenje o razrezu poreza je postalo pravomoćno jer se protiv njega više ne može podnijeti žalba niti pokrenuti upravni spor.

Preporučujem da u svom budućem postupanju u takvim ili sličnim predmetima, ako ste u dilemi oko postojanja svog prava, angažirate stručnu pomoć ili da podnesete zahtjev za ostvarenjem tog prava. Ako vaš zahtjev tijelo koje vodi postupak neće uvažiti, onda će o tome donijeti obrazloženu odluku, nakon čega možete razmisliti o podnošenju žalbe. Štoviše, u poreznim predmetima situacija je za žalitelja posebno povoljna jer rok za žalbu traje čak 30 dana od dana dostave odluke, za razliku od uobičajenih petnaestodnevnih žalbenih rokova. Takvim postupanjem ispunit ćete i obvezu propisanu Općim poreznim zakonom koja nalaže da je u poreznom postupku porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze.

RAZNO