Pomažući članovi

Udruženje stanara grada Osijeka (USGOS) nije klasično udruženje građana nastalo na način da se njegovi članovi udružuju radi zadovoljavanja i ostvarivanja zajedničkih potreba i želja. USGOS osnovano je 1993. godine s puno višim ciljevima i zadacima. Ono je zamišljeno „kao produžena ruka“ javne vlasti i spona stanara i vlasnika stanova u ostvarivanju zaštite, unapređenja i promicanja kulture i kvalitetnog stanovanja i to ne samo članova Udruženja već i svih drugih osoba. Stoga članarina koju su u obvezi plaćati članovi nije nikada bila osnovnim izvorom prihoda za rad USGOS-a, a glavni izvor financiranja bile su članarine i donacije (novčane ili u naravi) većeg broja pravnih osoba koje su bile u statusu pomažućih članova ili statusu donatora.

U godinama koje su protekle bili su brojni pomažući članovi i donatori. Spomenut ćemo
najvažnije: Elektromodul d.o.o., HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. HEP plin d.o.o. Osijek, HEP Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek,  NOVOprojekt d.o.o, UKOP d.o.o, Unikom d.o.o., Vodovod d.o.o. Osijek, Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, DRAVA INTERNATIONAL d.o.o., TRŽNICA d.o.o., GPP d.o.o. i naravno najznačajniji GRAD OSIJEK.

Danas, na žalost, rad USGOS-a svojim članarinama/donacijama potpomažu samo ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o. iz Osijeka i HEP TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek.

Projekte USGOS-a u 2022. godini sufinanciraju GRAD OSIJEK (bez kojeg ne bi bilo ni
ove nove osvježene web stranice) i UNIKOM d.o.o. .