UDRUŽENJE STANARA OBJAVILO PRIRUČNIK Pričuva je ključ za funkcioniranje zgrada

Od novog se Zakona o stanovanju i drugim stvarnim pravima očekuju bitna poboljšanja i u reguliranju (ne)plaćanja pričuve

Udruženje stanara grada Osijek započelo je distrubuciju novog priručnika “Pričuva – prava i obveze“ koji za cilj ima informirati i educirati suvlasnike stanova o pravima i obvezama koje proizlaze iz zajedničke imovine suvlasnika.

Naime, kako godinama upozorava Udruženje, jedan od najčešćih problema iz sektora stanovanja na osječkom području upravo je neplaćanje pričuve. Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja stanara, ističe kako su poznati slučajevi u kojima suvlasnicu pričuva ne plaćaju i po 20 godina!

Visina pričuve

“Udruženje stanara grada Osijeka iz proračuna je za 2019. godinu dobilo 10.000 kuna za ovaj projekt koji u konačnici treba omogućiti svim zainteresiranim suvlasnicima da dobiju odgovore na mnoga pitanja, a predstavnicima suvlasnika olakšati komunikaciju sa suvlasnicima kada je u pitanju pričuva”, kaže Auguštin.

U priručniku struka najprije objašnjava kako je jedan od najvažnijih uvjeta za nesmetano funkcioniranje zgrada upravo plaćanje pričuve, te pravne temelje koji ju definiraju kao obvezu.

“Upravljanje i održavanje zgrada regulirano je ponajprije odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Sukladno Zakonu suvlasnici nekretina dužni su sudjelovati u upravljanju nekretninom, odrediti predstavnika suvlasnika i osobu koja će obavljati poslove zajedničkog upravitelja, te osnovati zajedničku pričuvu primjerenu za predvidljive buduće troškove održavnja i poboljšanja nekretnine. Uz Zakon o vlasništvu najvažniji akt u ovome smislu je Uredba o održavanju zgrada koja definira da su suvlasnici dužni pričuvu plaćati na poseban račun te kako su suvlasnici stambene zgrade dužni postojanje suvlasničke zajednice prijaviti jedinici lokalne samouprave”, objašnjavaju iz Udruženja, te također ističu koje su najvažanije činjenice vezane uz pojam pričuve.

“Prema zakonu minimalni iznos pričuve iznosi 1,53 kune po četvornom metru, no kako je riječ o iznosu koji najčešće pokriva samo troškove redovnog održavnja, suvlasnici imaju mogućnost sami odlučivati o visini pričuve. Visina pričuve mijenja se na način da se upravitelju dostavlja suglasnost većine suvlasnika za promjenu visine pričuve, a upravitelj potom izrađuje aneks međuvlasničkog ugovora i poziva ovlaštenog predstavnika na njegovo potpisivanje. Pričuvu uvijek plaća vlasnik stana, bez obzira na to tko je korisnik stana – podstanar, stanar koji je socijalni slučaj ili, primjerice, roditelj vlasnika stana. Kada je pak riječ o iznajmljenom stanu, najmodavac može s podstanarom dogovoriti plaćanje pričuve, no ako podstanar pričuvu ne plati, dugovanje se prisilno naplaćuje vlasniku.”

Kontrola plaćanja

Iz Udruženja stanara također ističu kako se kontrola plaćanja pričuve provodi kontinuirano te da nije moguće unedogled izbjegavati plaćanje pričuve. Naime, pojašnjavaju, u slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu, njihov se dug naznačuje na mjesečnim nalozima za plaćanje, a najmanje jednom godišnje svim se dužnicima šalju opomene pred ovrhu. U slučaju da suvlasnik ni nakon opomena ne podmiri dugovanje, pokreće se ovršni postupak te se iznos dugovanja u konačnici povećava za troškove postupka. No kako i dalje u aktualnom zakonskim propisima postoje “rupe” na račun kojih je provedba ovrha u nekim slučajevima dugotrajan proces, trenutno se s velik zanimanjem očekuje novi Zakon o stanovanju i drugim stvarnim pravima koji bi trebao donijeti bitna poboljšanja u smislu uspostavljanja kontrolnih mehanizama u reguliranju stambenih odnosa u više smjerova, pa tako i za (ne)plaćanje pričuve.

Ivana Solar

 

 

Za što se koriste sredstva iz pričuve?

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem, odnosno višegodišnjem programu osobito za pokriće troškova:

* redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

* hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

* nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

* osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva

* zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

* otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade

* poslovanja upravitelja zgrade.

Izvor Glas Slavonije