Sredstva zajedničke pričuve – Žiro-račun

Sredstva zajedničke pričuve

Pričuva stambene zgrade je novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se plaća zakonsko obvezno, nužno i drugo održavanje zgrade te poboljšavanja nekretnine. Uplata za pričuvu je zakonska obveza suvlasnika i koristi se za pokriće sljedećih troškova: -redovitog održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade -hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade -nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade -osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva -zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade -otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade -plaćanje usluga upravitelju zgrade -održavanje protupožarne zaštite Svaki vlasnik posebnoga dijela plaća pričuvu mjesečno, proporcionalno udjelu u vlasništvu. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 1,53 kn/m2, što je zakonski minimum (0,54% vrijednosti posebnog dijela godišnje, 3.400 kn/m2 x 0,54 % / 12 mj. = 1,53 kn/m2/mj., 6.000 kn/m2 x 0,54 % / 12 mj. = 2,70 kn/m2/mj). Visina pričuve se određuje za svaki stan posebno prema ukupnoj korisnoj površini stana ili udjelu u vlasništvu. Naplatu pričuve organizira i pričuvu prikuplja upravitelj na žiro-račun zgrade, te ju raspoređuje prema potrebi sukladno Zakonu i odluci suvlasnika. U slučaju neplaćanja pričuve, postupak za provođenje prisilne naplate dužan je pokrenuti upravitelj, a prisilnu naplatu mogu izvršiti javno-bilježnički uredi. Slučajeve u kojima se u roku od tri godine ne pokrene postupak prisilne naplate, nastaje apsolutna zastara.